Regulamin strzelnicy

Regulamin Strzelnicy Łuczniczej – Fort Blizne, Warszawskiego Klubu Łuczniczego

 1. Teren Łucznicy – Fort Blizne, Warszawskiego Klubu Łuczniczego, zwanego dalej Klubem, jest otwartym, niestrzeżonym obiektem przeznaczonym wyłącznie do treningu łuczniczego dla członków Klubu i zaproszonych gości.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z regulaminem użytkowaniem terenu i dostępnej infrastruktury.
 3. Z terenu Łucznicy korzystać mogą wyłącznie członkowie Klubu i zaproszeni goście.
 4. Goście mogą korzystać z Łucznicy za zgodą Zarządu klubu wyłącznie w towarzystwie innego członka Klubu.
 5. Członkowie Klubu wnoszą stałą opłatę miesięczną związaną z utrzymaniem Łucznicy. Członków przyjmowanych do klubu obowiązuje jednorazowa opłata „wpisowa” równa opłacie miesięcznej. W przypadku członkostwa małżonków składka miesięczna jest pobierana tylko za jedno z nich. Ponadto członkowie Klubu regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące uczestniczą w pracach porządkowo-remontowych na terenie Łucznicy. Wysokość opłat określa Zarząd Klubu na podstawie analizy kosztów utrzymania obiektu. 
 6. Goście korzystający z klubu wnoszą jednorazową opłatę za korzystanie z infrastruktury klubu w formie darowizny pokrywającej utrzymanie i zużycie infrastruktury Łucznicy. 
 7. Na terenie Łucznicy należy obowiązkowo:
  – Upewnić się, że na drodze strzału oraz za celem nie znajdują się żadne osoby postronne lub inni łucznicy, zwierzęta czy samochody;
  – Strzelać wyłącznie z miejsc wyznaczonych jako stanowiska strzeleckie wzdłuż wyznaczonych torów strzeleckich;
  – Życzliwie odnosić się do innych osób korzystających z Łucznicy;
  – Zwracać uwagę na zachowanie innych łuczników i osób towarzyszących, i jeżeli zachodzi konieczność, w zdecydowany sposób wymagać od nich przestrzegania zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania, w tym niniejszego regulaminu;
  – Nie wchodzić przed strzelającego innego łucznika (np. celem wyjęcia swoich strzał z tarczy lub zmniejszenia/zwiększenia odległości do celu);
  – W przypadku większej ilości osób strzelających na sąsiadujących torach, użytkownik Łucznicy zobowiązany jest do odczekania aż pozostali łucznicy zakończą strzelanie i następnie grupą udać się do celów by wyjąć strzały;
  – Przy wyciąganiu strzał z celu upewnić się, że jest to bezpieczne i nie zagraża to innej osobie znajdującej się w tym samym czasie przy tarczy. 
 8. Na terenie Klubu zabrania się:
  – Strzelania w górę, w sposób który uniemożliwia wzrokowe kontrolowanie luty strzały;
  – Strzelania do celów „na skos” w stosunku do wyznaczonych torów, czyli z innego niż wyznaczone stanowiska;
  – Strzelania gdy przed osobą strzelającą/ łucznikiem znajdują się inne osoby postronne, zwierzęta, samochody lub łucznicy, niezależnie od odległości dzielącej łuczników od siebie lub innych osób;
  – Strzelania w kierunku zarośli pozbawionych strzałochwytu w sytuacji braku możliwości oceny co znajduje się w lub za zaroślami;
  – Naciągania łuku ze strzałą skierowaną w górę lub w innym kierunku niż cel;
  – Strzelania do celów ze strzał z grotami myśliwskimi o tnących krawędziach (Broadhead);
  – Strzelania z wiatrówek lub innej broni lufowej oraz kusz;
  – Strzelania do przedmiotów innych niż specjalistyczne cele łucznicze (np. puszek, butelek szklanych czy z tworzyw sztucznych);
  – Strzelania w stronę drogi i sąsiednich zabudowań;
  – Pozostawiania po sobie śmieci;
  – Niszczenie infrastruktury Łucznicy lub użytkowania w inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem;
  – Przesuwania celów i tarcz strzelniczych oraz zmieniania oznakowania łucznicy;
  – Organizowania szkoleń, warsztatów, zawodów łuczniczych bez uzgodnienia z Zarządem Klubu;
  – Strzelania do drzew, zwierząt lub ptaków;
  – Spożywania alkoholu czy też substancji odurzających oraz przebywania na terenie Klubu pod ich wpływem;
 9. Opłaty, o których mowa w punkcie 5 i 6 zostały skosztorysowane w wysokości odpowiednio: 
  – Opłata abonamentowa dla członków klubu wymienionych w punkcie 5 wynosi 50 zł miesięcznie,
  – Opłata jednorazowa dla osób wymienionych w punkcie 6 wynosi 20 zł dziennie.
 10. Użytkownicy korzystają ze strzelnicy na własną odpowiedzialność i ryzyko własne. Klub ani Administracja Fortu Blizne nie ponosi odpowiedzialności za szkody na sprzęcie, urazy i wypadki korzystających ze strzelnicy. 
 11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z klubowej strzelnicy, wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych.
 12. Osoby nie posiadające umiejętności łuczniczych oraz te, które nie przeszły podstawowego szkolenia łuczniczego pod okiem instruktora oraz osoby niepełnoletnie powinny korzystać ze strzelnicy pod nadzorem członka Klubu lub instruktora łuczniczego.